روحِ شناورِ غیرِسرگردان

آدمی با نوشتن شناور می شود گاهی

روحِ شناورِ غیرِسرگردان

آدمی با نوشتن شناور می شود گاهی

هیچ چیز خاصی نیست درباره من. جوان هستم اما جویای نام خیر:)
دوست دارم یک روزی از همین روزها خودم را به خوبی present کنم. آن قدر که خودم از خودم راضی شود.
پس این صفحه به تدریج تکمیل می شود.